FYSISK PLANERING:
ÖVNING 1

Björkholmen.png

I övning 1 skulle vi arbeta gruppvis i tre olika stadsområden i centrala Karlskrona: Kalvhagen, Björkholmen och Sparre. Syftet med övningen var att börja undersöka stadsrum med avseende på dimensioner och kvalitéer samt översiktligt karaktärisera ett stadsområde. Vi skulle också börja reflektera över samband mellan stadsrum och användning.

Varje grupps uppgift var att genomföra en analys utifrån nedanstående teman. Uppgiften var fritt formulerad, det vill säga vi skulle själva lägga upp vår analys.

 

Följande punkter skulle användas som utgångspunkt för grupparbetet:

 

 • Övergripande stadsstruktur
  Ange tydliga delområden, är kvarteren slutna eller öppna, viktiga stråk och platser, upplevda gränser, kopplingar till andra stadsdelar och så vidare

 • Stadsrummet
  Notera dimensioner och skala, typiska stadsrum i stadsområdet, gatudimensioner, förgårdsmark och gårdar, vegetation och belysning, visibilitet och så vidare

 • Bebyggelsens karaktär
  Beskriv typisk bebyggelse i stadsområdet: tidsperioder, stilar, funktioner, fasadmaterial, färger, utsmyckningar, placering i landskapet och så vidare

 • Användning och konflikter
  Hur används viktiga gator och platser, otrygga miljöer, livfullhet, viktiga rörelser genom stadsområdet, störningar och så vidare.

Vår grupp blev tilldelad området Björkholmen och min uppgift i övningen var att illustrera en översiktskarta till vår presentation, skriva en introduktion av Björkholmen samt att presentera stadsrummet vi hittade på Galérvägen.

 

 

Analys:

Björkholmen
En by i staden

 

Intill varvet I Karlskrona hittar vi stadsdelen Björkholmen, där de första varvsarbetare började bygga sina hus under 1700- och 1800-talet. Området karaktäriseras framförallt av sina låga trähus som ofta är byggda i ek, men har under århundradena byggts om och ut där varje epok har satt sin prägel på kvarteren.

Områdets bebyggelse är tät och upplevs sluten med staket, murar och hus som innesluter innergårdar och trädgårdar för ett utåt sett väldigt privat levande. Området är byggt på klipphällarna vilket skapar en kuperad miljö. Kanske kan detta påverka framkomlighet för vissa individer.

I kontrast till de tätt byggda husen har Björkholmen stora vägar som, i brist på en dedikerad parkeringsplats och garage, fungerar som parkering i området. Bristen på parkeringar upplevs av de boende i området som ett störmoment i en annars väldigt lugn och trygg stadsdel. De breda vägarna blandas dock med små pittoreska gränder med sittmöbler och utsmyckning utsatt av de boende i området.

De möbler som ställts ut verkar fungera som mötesplatser för de boende som i kombination med en aktiv byalag håller kvarteret levande. Även en kaj med restaurang har möjlighet att agera mötesplats för de boende och besökare.

Kajens restaurang agerar dock undantag tillsammans med ett bed and breakfast som verksamheter i området. Även den kommunala aktivitet i området upplevs relativt frånvarande med avsaknad av faktiskt planerade grönområden och soptunnor. Den största inverkan av utomstående tycks ske vid kopplingarna till områdena runt om Björkholmen.

Från Trossö nås Björkholmen enkelt med cykel, buss, bil eller annat färdmedel via vägen och pulsådern Björkholmskajen. Vägen kopplar sedan ihop öarna Ekholmen och Saltö via broar. I väst finner vi även färjeterminalen som kopplar ihop Björkholmen med skärgården.

 

För att sammanfatta Björkholmen så är området en by mitt i Karlskrona med sin egen dialekt och egen identitet.

Analys:

Galérgatan och ljugarbänken

Den pittoreska mötesplatsen

 

I en smal gränd på Galérvägen hittar vi en trappa som leder upp till en övervuxen gång med en sittbänk i gjutjärn och trä. Rummet definieras av sin trånga och intima karaktär som avgränsas av väggar och staket samt det grönområde som har skapats.

 

Bänken som står utställd är privat och så är även utsmyckningen i form av finsnickeri och växtlighet. Trappan fungerar även den som en avskiljare som skapar en uppdelning mellan ett övre och nedre rum. De byggnader som avgränsar rummet är gamla och i största utsträckning låga. Det gör att rummet trotts sin trånga karaktär är luftigt och ljust.

 

Gränden på Galérgatan är en spontan park i miniformat som ger möjlighet att mötas och sällskapa på ljugarbänken mitt på Björkholmen.