top of page

Portfolio

STADSRUMSPROJEKT
I KURSEN RUM 2

PROJEKTBESKRIVNING

GRUNDIDÉ

Tanken bakom valet av plats för projektet grundar sig i att vi under analysen hade identifierat ett antal etablerade centrum i Kalmar som drog till sig folk. Mellan två av dessa centrum upplevde vi att det saknades en nod som gjorde att man inte bara passerade igenom det som kallas för Esplanaden, utan faktiskt stannar till och nyttjar den vackra allégatan.

 
 

Vid närmare analys av området bedömdes det lämpligt att göra platsen till ett nytt centrum som för det första erbjuder kultur i form av en konstpaviljong, inriktad på nutida konst med varierande utställningar på plats under året, med ett tillhörande café. Vidare byggs en turistbyrå med inriktning på att både främja kultur i Kalmar och erbjuda aktivitet på plats som främjar rörelse och sociala möten.

Aktiviteter som erbjuds är boule och uthyrning av cyklar, vilket kan nyttjas av såväl boende som turister, men även en upprustning av gång och cykelväg igenom Esplanadens tre gräsytor som även det bjuder in till rörelse genom området. Valet av dessa aktiviteter gör att det är tillgängligt för många olika människor oavsett förutsättningar.

PRAKTISKA LÖSNINGAR

För att lösa tillgängligheten för leveranser till byggnaderna har en lastplats etablerats i norra delen av området. Denna kan eventuellt även användas som besöksparkering under tider då leveranser inte sker.


Ytterligare något som behövde en lösning var hur passager mellan gräsytorna kunde lösas på ett säkert sätt. För att undvika allt för långa sträckor av gångfart för bilisterna byggs upphöjda gångpassager med lämplig vägskyltning som ger gående och cyklister företräde samt minska farten i området. Att dessa övergångar är enkelriktade gör också att trafikmängden är mer begränsad än på en dubbelriktad väg.

CYKELPARKERING

UTFORMNING

På grund av platsens långsmala karaktär samt för att bevara träden i allén har konstpaviljongen fått en avlång utformning mot områdets norra del. Det är klätt med ett kurvat koppartak och tegel som ska ge ett intryck av hållbarhet och känsla av att vara anrikt. Byggnaden har även stora fönster som bjuder in till nyfikna blickar och ska locka in till besök. För att skapa en trevlig och intressant utsikt är caféstolarna och uteserveringen med läge mot söder längs med gång och cykelvägen. Detta gör det inbjudande att besöka och trevligt att titta på människor som passerar. Uteserveringen ligger under ett utstickande tak för att göra det tillgängligt även under dagar med nederbörd och skapa en känsla av rum. På den södra väggen finns även en solbänk för den som vill njuta av solens värmande strålar en stund. Det som ställs ut kan visas upp både inne i byggnaden och ute under fem paviljonger. Tanken med paviljongerna är att de ringlar sig över Esplanaden och kopplar ihop konstpaviljongen med turistbyrån, men även att varje paviljong skapar ett eget rum i sig. Detta gör att det skiftar mellan helhet och del medan man rör sig genom platsen.

Mittenpaviljongen skapar känslan av att gå igenom en portal och fungerar som en bro mellan de två delarna av området.

Paviljongerna utomhus skapar förutsättiningar att ställa ut en sammanhängande uställning, men även en mer uppdelad då varje paviljong bilr ett eget rum i sig.

Turistbyråns utformning speglar konstpaviljongen och leder den som rör sig att sicksacka genom området, vilket gör det intressant att gå eller cykla där. På byggnadens norra sida hänger taket ut långt och skapar ett rum att stanna till i. Detta ger chans att ta del av informationen som finns där, samt att detta rum även fungerar som en extra informationsdisk utan att behöva gå in i byggnaden. Turistbyrån är även försedd med toalett för den besökande som är i behov av det, något som annars saknas för allmänheten i närheten.


Intill turistbyrån finns både en parkering för cyklar med tillgängliga hyrcyklar och tre boulebanor som delas upp av växtlighet. Cyklarna skyddas av ett tak i stil med de andra byggnaderna för att ge skydd mot väder.

SEK-B1.png

Att byggnaderna tvingar gångvägen att slingra sig skapar en spännande känsla då man inte kan se vad som kommer runt hörnet förrän man är där.

orienteringskarta.png

UPPGIFTSBESKRIVNING

Kursen RUM 2 utspelade sig i år i Kalmar. Baserat på analyser tidigare i kursen skulle vi nu individuellt gå vidare och välja platser för och utforma en konstpaviljong, en liten turistbyrå och ett område med aktiviteter för sport, lek och rekreation. 

ANNONSFILM
TILL CENTRUMBIOGRAFEN I RONNEBY

PROJEKTBESKRIVNING

Uppdraget gick ut på att formge en rörlig annons som ska locka uppmärksamhet och intresse under en kort tid.

 
 

bottom of page